ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1   2            3          
         4            
   5                  
6                     
                   
   7                  
                   
                   
                   
   8      9              
         10            
                   
                   
         11            
    12