Η περιστροφή και η περιφορά της Γης

1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;